ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται στην IDMTEC TECHNOLOGIES, όπως περιγράφεται ακολούθως. Στο παρόν επεξηγούνται πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς, ο σκοπός χρήσης των πληροφοριών αυτών και οι ενέργειες που έχουμε λάβει για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών αυτών. Τα αναγραφόμενα εφαρμόζονται για μελλοντικές και τρέχουσες συνεργασίες καθώς και για συνεργασίες που έχουν λήξει στο πρόσφατο παρελθόν. Οι πληροφορίες του παρόντος ισχύουν για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την IDMTEC TECHNOLOGIES, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, της τεχνικής υποστήριξης, των πωλήσεων και κάθε είδους συνεργασία μας σε κάθε στάδιο αυτής.


Πληροφορίες που συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Συλλέγονται πληροφορίες από επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. ζήτηση οικονομικής προσφοράς) τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή έπειτα από επίσκεψή σας στα γραφεία μας. Επίσης, πληροφορίες συλλέγονται μέσω των φορμών επικοινωνίας μαζί μας και εγγραφής σε προωθητικές ενέργειες newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι περισσότερες πληροφορίες προσφέρονται απευθείας από εσάς (π.χ. στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής προσφοράς ή τιμολόγησης), ή από τρίτους συμβαλλόμενους του φορέα σας (π.χ. σύμβουλοι, εξωτερικοί σας συνεργάτες, κ.ά.). Επίσης, ίσως λάβουμε πληροφορίες δημοσίως διαθέσιμες (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος από δημοσιευμένες διακηρύξεις διαγωνισμών, στοιχεία επικοινωνίας από καταλόγους επαγγελματιών). Πληροφορίες που συλλέγονται πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με τα προϊόντα και τον κλάδο ενδιαφέροντος και συνεργασίας μας.


Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς με κάθε τρόπο και μέσο:

 • Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας και ενδιαφερόμενου απαραίτητα για την εξυπηρέτηση σας, για την τεχνική υποστήριξη, για την αποστολή οικονομικής προσφοράς που ζητήσατε, για την ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα που έχετε προμηθευτεί και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. π.χ. ονοματεπώνυμο ενδιαφερόμενου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, επωνυμία φορέα.
 • Στοιχεία τιμολόγησης για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών αλλά και στοιχεία διακίνησης και αποστολής εμπορευμάτων. π.χ. επωνυμία, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υπεύθυνου παραλαβής.
 • Άλλες πληροφορίες μελέτης της IDMTEC σχετικά με στατιστικά στοιχεία ενδιαφέροντος της αγοράς, κλαδική ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, πληροφορίες και γνώμες στα πλαίσια έρευνας αγοράς και εσωτερικής μας αξιολόγησης.


Πληροφορίες που παράγονται από εμάς βάσει συνεργασίας μας:

 • Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε εκδοθέντα έγγραφα, οικονομικές προσφορές, φορολογικά παραστατικά, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
 • Πληροφορίες εμπορικής προώθησης βάσει του κλάδου δραστηριότητας και της συνεργασίας μας
 • Αρχεία συμβάσεων και αλληλογραφίας έντυπης και ηλεκτρονικής (e-mail)
 • Πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές και το εκδηλωθέν ενδιαφέρον.
 • Στατιστικά στοιχεία ενδιαφέροντος προϊόντων, προηγούμενες συνεργασίες μαζί σας και σχετικές παρεχόμενες εκπτώσεις, ψηφιακοί αριθμοί αδειών και σειριακών αριθμών των προϊόντων, ιστορικό πληρωμών, αρχείο συμβάσεων και υποστήριξης, άλλα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία.


Συλλογή δημοσιευμένων πληροφοριών:

Ανά περίπτωση πιθανόν η IDMTEC να προβεί σε συλλογή πληροφοριών από την ιστοσελίδα σας ή άλλες πηγές και εμπορικούς οδηγούς μέσω διαδικτύου.


Σκοπός και χρήση των παραπάνω πληροφοριών

Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την IDMTEC για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Ενημέρωση, μελέτη και εξυπηρέτηση βάσει των αναγκών που εκφράζονται από εσάς. π.χ. αποστολή οικονομικής προσφοράς, ραντεβού για τεχνική μελέτη, αποστολή ενημερώσεων, παροχή τεχνικής υποστήριξης, παροχή εγγύησης προϊόντων, κ.ά.
 • Έκδοση και εξόφληση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών και αποστολή προϊόντων
 • Τήρηση αρχείου οικονομικών και στατιστικών πληροφοριών, αρχείο εξοφλήσεων και οικονομικών συναλλαγών, συμβάσεων συνεργασίας και παροχή υπηρεσιών και εγγυήσεων.
 • Για άλλους διαχειριστικούς και διοικητικούς σκοπούς.
 • Για αποστολή ενημερώσεων και εμπορικής προώθησης (marketing)


Ασφάλεια των πληροφοριών

Όλες οι προαναφερθείσες πληροφορίες που συλλέγονται, κρυπτογραφούνται και καταχωρούνται σε προστατευμένα αρχεία με τη χρήση μεθόδων ασφάλισης των αρχείων αυτών. Τα αρχεία αυτά είναι προσβάσιμα μόνο από το αρμόδιο προσωπικό και δεν παρέχονται σε τρίτους.


Αποστολή των πληροφοριών σε τρίτους

Η IDMTEC TECHNOLOGIES δεν θα παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες σε τρίτους, συνεργάτες ή άλλο ενδιαφερόμενο. Θα παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες μόνο σε αρμόδιους φορείς, φορολογικές και αστυνομικές αρχές, απαραίτητους συνεργάτες για την έννομη συμμόρφωση της επιχείρησης (π.χ. νομικοί σύμβουλοι, λογιστές της επιχείρησης) όπως προβλέπει η νομοθεσία. Σε καμία εναλλακτική περίπτωση η IDMTEC δεν θα δημοσιεύσει πληροφορίες που συλλέγονται ή παράγονται και αναγράφονται στο παρόν.


Εμπορική προώθηση (marketing)

Δύναται η χρήση των παραπάνω πληροφοριών για την ενημέρωσή σας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της IDMTEC TECHNOLOGIES. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε σχετικά μηνύματα εμπορικής προώθησης
επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο στο κάτω μέρος του μηνύματος «Διαγραφή» ή επικοινωνήστε με τα γραφεία μας για να προβούμε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.


Χρόνος τήρησης των πληροφοριών

Οι απαραίτητες φορολογικές πληροφορίες και αρχεία τηρούνται για χρόνο μέχρι και πέντε έτη έπειτα από τη λήξη της συνεργασίας μας. Σε κάθε περίπτωση τηρείτε κάθε δικαίωμα διαγραφής σας από τα αρχεία μας και τη
λήξη της συνεργασίας μας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, εφόσον δεν τίθεται έννομη υποχρέωση της εταιρείας μας για την τήρηση των σχετικών πληροφοριών (π.χ. φορολογικά παραστατικά).


Δικαιώματα

Δικαιώματά σας σχετικά με τις πληροφορίες που καταχωρούνται για εσάς αναφέρονται ακολούθως:

 • Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που καταχωρούμε σχετικά με εσάς.
 • Διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσής σας σχετικά με τον σκοπό, τη χρήση, τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών.
 • Εκτός έννομης υποχρέωσης μας ή αν απαιτείται, διατηρείτε το δικαίωμα με ενημέρωσή μας για την μεταβολή των πληροφοριών, διαγραφή αυτών ή αποστολή των πληροφοριών σας σε εσάς ή τρίτο πρόσωπο.
 • Να μας γνωστοποιήσετε κάθε ένσταση σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε για τη λήψη των απαραίτητων ενεργειών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό GDPR, μπορείτε να βρείτε στην αρμόδια αρχή. Για την Ελλάδα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr.


Απαραίτητες ενέργειες από εσάς

 • Ενημερώστε μας εγκαίρως για κάθε παρατήρηση ή υπόδειξη σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται και διαχειρίζονται από εμάς, ώστε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα άμεσα.
 • Είστε υπεύθυνοι για την ορθότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται η IDMTEC TECHNOLOGIES. Γνωστοποιείστε μας τις όποιες μεταβολές στις παραπάνω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.
 • Ενημερώστε μας για την όποια αντίρρηση σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται, τον τρόπο και τη χρήση τους ώστε να λάβουμε άμεσα μέτρα.
 • Ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές ή το νομικό σας τμήμα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει του κανονισμού GDPR. Ακόμα και για τρέχοντες συμβάσεις συνεργασίας και έργων, ο κανονισμός θα εφαρμόζεται. Οι υπηρεσίες μας θα παρέχονται στο νέο πλαίσιο απαραίτητης ασφάλειας και εχεμύθειας για την προστασία των δεδομένων και πληροφοριών.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η IDMTEC TECHNOLOGIES εμπορεύεται και υποστηρίζει συσκευές και λογισμικά τρίτων κατασκευαστών. Οι συσκευές και οι βάσεις δεδομένων των εφαρμογών προμηθεύονται χωρίς προσωπικές πληροφορίες, εκκαθαρισμένες και άδειες. Για την ορθή λειτουργία των συστημάτων (συσκευών και λογισμικών) είναι απαραίτητη η καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες, με σκοπό την επίτευξη της λειτουργίας που εξυπηρετούν. Η IDMTEC TECHNOLOGIES δεν τηρεί δεδομένα προσωπικά ή μη για τους χρήστες ή την εγκατάσταση των εκάστοτε συστημάτων και δεν ευθύνεται για τη χρήση και διαχείριση αυτών. Για την ορθή χρήση των συστημάτων και των λογισμικών, ευθύνεται αποκλειστικά ο εκάστοτε φορέας και οι αρμόδιοι χρήσης και διαχείρισης των συστημάτων.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται για την τεχνική υποστήριξη, αρχικοποίηση των έργων και την εξυπηρέτηση των πελατών, πιθανόν να ζητηθούν από την IDMTEC δεδομένα των βάσεων δεδομένων ή στοιχεία των χρηστών για την αρχικοποίηση των βάσεων δεδομένων ή εξ’ ολοκλήρου οι βάσεις δεδομένων για έλεγχο. Πιθανόν για επίλυση προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης, τα δεδομένα αυτά να προωθούνται στους κατασκευαστές οίκους.

Η IDMTEC θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά μόνο για την αρχικοποίηση των έργων ή τους απαραίτητους ελέγχους των βάσεων δεδομένων και για την επιδιόρθωση ή επίλυση προβλημάτων.

Η IDMTEC δεν θα εξάγει οποιαδήποτε δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων, ούτε θα κρατήσει αντίγραφα αυτών, σε καμία περίπτωση. Οι σχετικές πληροφορίες και βάσεις δεδομένων θα προωθηθούν στον Πελάτη, στα δηλωμένα από το φορέα e-mail. Δεν θα γίνεται αποδοχή τέτοιων πληροφοριών για τις απαραίτητες ενέργειες προμήθειας και υποστήριξης των συστημάτων από την IDMTEC χωρίς την απαραίτητη άδεια και ευθύνη του αρμόδιου από τον εκάστοτε φορέα. Αν απαιτείται η αποστολή των βάσεων δεδομένων για επιπλέον ενέργειες στον εκάστοτε προμηθευτή μας, τότε θα απαιτείται επιπλέον άδεια από τον αρμόδιο του εκάστοτε φορέα/Πελάτη.

Η IDMTEC TECHNOLOGIES δεν θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες χωρίς την εκάστοτε ή εξ αρχής άδεια από τον αρμόδιο του εκάστοτε φορέα. Ο φορέας τηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη σχετική άδεια οποτεδήποτε με σχετική ενημέρωση της IDMTEC.

Η IDMTEC ευθύνεται ως προς την εξυπηρέτηση του Πελάτη. Αν σχετικές πληροφορίες που υπόκεινται στην προστασία των δεδομένων απαιτούνται από την IDMTEC, ο Πελάτης τηρεί κάθε δικαίωμα άρνησης πρόσβασης σε αυτές.

Η IDMTEC δεν τηρεί οποιοδήποτε είδους αντίγραφο ασφαλείας των πληροφορίων των συσκευών ή / και λογισμικών του Πελάτη.
Για την ασφάλεια των Πελατών, σχετικές πληροφορίες θα αποστέλλονται στα e-mail που μας έχει υποδείξει ο Πελάτης και σε καμία περίπτωση σε άλλα e-mail.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία,

Με εκτίμηση,
Η ομάδα της IDMTEC TECHNOLOGIES